De Rotterdam Charity Club (RCC) is hét platform dat je helpt je zakelijke netwerk uit te breiden. Met een lidmaatschap draag je op een positieve manier bij aan goede doelen en initiatieven in en rond Rotterdam.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van De Rotterdam Charity Club (RCC). Indien u niet tevreden bent over een dienst om welke reden dan ook, neem dan binnen 5 dagen contact op via info@rotterdamcharityclub.nl.

1.2 De toepasselijkheid van de algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden en/of andere voorwaarden van de klant zijn uitgesloten.

2. Prijzen en betaling

2.1 De producten met bijbehorende prijzen zijn op de website van RCC te vinden. Deze gelden als een vrijblijvend aanbod om de bestelprocedure volledig te doorlopen en te voltooien.

2.2 De afname datum staat aangegeven bij bestelling van het product alsmede in de bevestigingsmail.

2.3 De prijzen op de website zijn inclusief BTW en in euro’s.

2.4 RCC accepteert betalingen via iDeal. Deze worden afgehandeld door Stichting Mollie Payments.

2.5 Het aantal personen waar de flight voor is samengesteld staat vermeld op de website bij de flight.

2.6 Betaling van de dienst dient binnen te zijn, uiterlijk 2 weken voor aanvang event.

2.7 Indien voor 2 weken aanvang event geen betaling is ontvangen dan kunt u worden uitgesloten van deelname. Hiervoor zijn wij geen restitutie of wat dan ook aan u verschuldigd. RCC is niet verantwoordelijk voor daardoor eventueel geleden schade en kan hiervoor dan ook niet verantwoordlijk vworden gesteld en wijst op voorhand ieder schadeclaim af.

3. Levering

3.1 De datum van de dienst staat aangegeven bij bestelling van het product alsmede in de bevestigingsmail.
3.2 Wanneer de klant niet aanwezig is, zak er geen restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden.
3.3 De klant is verantwoordelijk voor aanwezigheid op het aangeven tijdsvenster wat na de bestelling door de RCC wordt gecommuniceerd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 RCC is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. RCC is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van RCC of door RCC geleverde producten en diensten.
RCC kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de Klant. RCC is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De Klant vrijwaart RCC en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door RCC geleverde producten en/of dienst.

5. Verwerking persoonsgegevens

5.1 Voor zover er persoonsgegevens van de klant verwerkt worden, geldt dit slechts om:
a. de bestelling uit te kunnen voeren;
b. de klant over de dienst te informeren;
c. de klant over de acties betreft de dienst te informeren;
d. de klant op de hoogte te stellen omtrent nieuwe en huidige producten en diensten van RCC.
5.2 De klant kan zijn/haar persoonsgegevens inzien op zijn/haar account op de website van RCC. Dit kan kosteloos en kan aangepast worden bij onjuistheden.
5.3 De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden: in verband met de verkoop en levering van onze producten en diensten mag RCC gebruik maken van het e-mailadres van de klant. Ook voor wettelijke toegestane marketingdoeleinden, zoals het informeren per e-mail over nieuwe en huidige producten en diensten van RCC. De klant heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.
5.4 Indien de klant bezwaar heeft tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kan dit door een mail te sturen naar info[at]rotterdamcharityclub.nl doorgegeven worden.

6. Toepasselijkheid recht

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, diensten en producten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
6.2 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
6.3 Indien de klant niet tevreden is over een geleverde dienst om welke reden dan ook, neem dan contact op via info[at]rotterdamcharityclub.nl binnen 5 dagen na de datum waarop u de dienst heeft afgenomen. Hierna kijken we gezamenlijk verder hoe we dit kunnen oplossen.

7. Overige bepalingen

7.1 RCC behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen.
7.2 RCC is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de klant niet de product- en gebruiksaanwijzingen opvolgt.
7.3 Het aanbod van RCC bevat een zo volledig en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Echter, kan RCC niet voorkomen der er soms een vergissing wordt gemaakt.

Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door een mailtje te sturen naar info[at]rotterdamcharityclub.nl

blijf op de hoogte

Schrijf je in voor nieuws